CULTIVATING INNOVATION

FOCUS Forcimi i konkurueshmërisë së SME-ve të sektorit agro-ushqimor nëpërmjet Grupimeve ndërkombëtare.

Programi Balkan-Med ka si qëllim vendosjen e lidhjeve ndërkombëtare të bashkëpunimit të bizneseve të sektorit agro-ushqimor dhe institucioneve kërkimore, duke promovuar në të njëjtën kohë transferimin e teknologjisë dhe inovacionin e ushqimit, në mënyrë që të lehtësojë përmirësimin e konkurencës së SME-ve të sektorit agro-ushqimor.

Misioni i projektit “FOCUS”  është përmirësimi i kapacitetit dhe konkurencës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME), në mënyrë që të ofrojnë produkte ushqimore të reja dhe të përmirësuara për tregjet kombëtare, rajonale dhe globale.

Projekti “FOCUS”  synon krijimin e lidhjeve ndërkombëtare të bashkëpunimit midis bizneseve të sektorit agro-ushqimor dhe institucioneve kërkimore, duke promovuar në të njëjtën kohë transferimin e teknologjisë dhe inovacionin e ushqimit në mënyrë që të lehtësojë përmirësimin e konkurencës së SME-ve të sektorit agro-ushqimor.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved