CULTIVATING INNOVATION
Default news image

Партньори

Водещ партньор (ВП) – Регион Пелопонес, Гърция

Регионът на Пелопонес (REGPEL), Гърция, е водещ партньор на проект FOCUS и чрез активното си участие в голям брой сложни и взискателни проекти както на национално, средиземноморско, така и на международно ниво, е придобил богат опит в областта на предприемачеството, новите технологии и иновации. Мисията на REGPEL е да повиши конкурентоспособността на регионалните МСП, които въвеждат нови технологии, модели и механизми, съвместими с местния пазар и международните тенденции, както и да засили регионалната устойчивост и растеж.

Лице за контакт:

Име: Димитрис Кокинис /Dimitris Kokkinis/

Длъжност: Ръководител на проекта

Тел: +302713601105

Ел. поща: regionoffice.ppel@gmail.com

Партньор 2 (П2) Национален технически университет – Атина (НТУА), Факултет по химично инженерство, Гърция

Националният технически университет (НТУА) е най-старата и престижна образователна институция в Гърция в областта на технологиите и допринася непрекъснато за научното, техническото и икономическото развитие на страната. Разработките на НТУА, включват широк спектър от дейности за анализ и проектиране, на ниво производство и услуги.

Лабораторията за анализ на процеси и проектиране (LPAD) на Факултета по химично инженерство към НТУА участва в проект FOCUS. LPAD има голям опит в най-модерните основни изследвания, фокусирайки се върху проектирането и оптимизирането на различни процеси и хранителни продукти. Областта на експертиза на LPAD може да бъде обобщена като проектиране на физически промишлени процеси, като методи за сушене, методи за екстракция, нови методи за капсулиране и др. LPAD също работи върху разработването на математически модели и симулатори, които описват физическите процеси и термофизичните свойства на материалите , както и върху цялостното проектиране на продукта, включително оптимизация на процеси и мащабируемост. Също така се осъществява цялостна разработка на продукта, включително сензорно управление на крайните продукти, срок на годност и нагласите на потребителя. Оценка на жизнения цикъл (LCA) и управление на околната среда също се прилагат за определяне на икономическото и екологичното въздействие на някои продукти и процеси.

В лабораторията работят 2 професора, 2 EDIP и 1 ETEP членове, 5 постдокторанти, 10 докторанти и над 15 аспиранти. Изследователската група е участвала в над 100 национални и международни проекта и има дълъг опит в управлението и координацията.

Лице за контакт:

Име: Магдалини Крокида /Magdalini Krokida/

Длъжност: Професор, Химично инженерство

Тел: +302107723150

Уебсайт: www.chemeng.ntua.gr

Ел. поща: mkrok@chemeng.ntua.gr

Партньор 3 (П3) Аграрен университет – Атина, Факултет Агрономия, Гърция

Аграрният университет в Атина (АУА) е третият най-стар университет в Гърция. От 1920 г. допринася последователно и непрекъснато за развитието на гръцкия и европейския първичен сектор, като провежда основни и приложни изследвания в свързаните със селското стопанство науки. АУА провежда 1/3 от аграрните изследвания в Гърция. Университетът е разположен върху зелен кампус, който се разпростира близо до Акропола, в сърцето на древната Маслинова горичка. Кампусът на АУА е комплекс от 16 сгради, състоящ се от аудитории, 41 напълно оборудвани лаборатории, модерна библиотека, компютърни клъстъри, обширни селскостопански съоръжения (арборетум, лозе, опитни полета, цветна градина, оранжерии, краварник, кошара за овце, кокошарник, инсталации за мляко, резервоари за аквакултури). АУА наброява 185 души академичен персонал, 300 души поддържащ персонал, 3000 студенти, 450 студенти-магистри и 250 докторанти. Средствата за финансиране на научноизследователската дейност на АУА идват от частния сектор, както и от европейски и гръцки изследователски проекти. По-конкретно, през последните 4 години АУА участва като водещ партньор или партньор в повече от 50 европейски проекта. Приносът на АУА е насочен към широк спектър от въпроси, свързани с безопасността на храните и опазването на околната среда, които значително засягат ежедневието на гражданите на Гърция и Европа: качество и безопасност на храните, опазване на водните ресурси, биологично земеделие, алтернативни източници на енергия, биотехнологични приложения в селското стопанство, информационни и комуникационни технологии.

Лице за контакт:

Име: Димитриос Билалис / Dimitrios Bilalis/

Длъжност: Професор

Тел: 00302105294494

Уебсайт: http://efp.aua.gr/en

Ел.поща:  bilalis@aua.gr

Партньор 4 (П4) Кипърска търговско-промишлена палата, Кипър

Кипърската търговско-промишлена палата (КТПП) работи като Федерация на областните търговско-промишлени палати на петте големи града в Кипър – Никозия, Лимасол, Фамагуста, Ларнака и Пафос- които имат юрисдикция в съответните градове и области.

Членовете на палатата надхвърлят 8000 предприятия от целия спектър на бизнес дейности, което представлява над 95% от бизнеса в страната. Над 140 професионални асоциации от секторите на търговията, индустрията и услугите също са свързани с Палатата, сред които Кипърската асоциация на младите предприемачи и Федерацията на бизнес дамите и професионалистките, а Палатата участва в два цикъла на програма „Еразъм“ на ЕС за млади предприемачи.

КТПП е домакин на Европейския център за подкрепа на бизнеса – Кипър, който е член на Enterprise Europe Network (EEN) с близо 600 организации-членки в над 50 страни в Европа и извън нея. Освен това КТПП представлява бизнес общността на Кипър на международни форуми и организации, организира семинари, участва в програми и инициативи на ЕС, които са от особен интерес за бизнеса, както и организира професионални изпити по редица въпроси, свързани с бизнеса. Интензивната обучителна дейност на КТПП обхваща широк спектър от бизнес теми.

Лице за контакт:

Име: Моника Андреоу /Monica Andreou/

Длъжност: Служител

Тел: +357 22899747

Уебсайт: www.ccci.org.cy

Ел.поща:  mandreou@ccci.org.cy

Партньор 5 (П5) Агенция за местно икономическо развитие – Вльора AULEDA, Албания

Агенцията за местно икономическо развитие на регион Вльора, AULEDA, е нестопанска организация, чиято мисия е да насърчава устойчиво, балансирано и сплотено социално-икономическо развитие на местно и регионално ниво. AULEDA е създадена през юли 2003 г. с подкрепата на програма UNOPS-PASARP. Auleda е независим орган със собствена правна структура и функционална автономия, основан на публично и частно партньорство. AULEDA е реализирала 40 проекта, насочени към туризма, селското стопанство, околната среда, публичната администрация, индустрията на занаятите и лечебните билки, енергетиката и ИТ сектора и др. Auleda е реализирала 13 ИПП проекта, 5 от тях по трансгранична програма на ИПП, 3 по ИПП, един ИПП стратегически, 1 ИПП за капитализация, един от програма ADRION и 2 проекта от програма Интеррег Средиземно море.

Лице за контакт:

Име: Мирела Коци /Mirela Koci/

Длъжност: Изпълнителен директор

Тел: +355 692075550

Ел.поща:  auledavlore@gmail.com

Партньор 6 (П6) Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, България

БЦП МСП – Русе е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена през 1996 г. Основната й цел е да подпомага с всички налични средства бизнеса в Северен централен регион на България, особено малките и средните предприятия, за да стимулира тяхното развитие. , както и да координира, включва и допълва дейността на всички онези организации и структури, които подпомагат МСП, както и да установява контакти на местно, национално и международно ниво.

БЦП МСП – Русе е член на Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, както и член на Ръководна група за Дунавска стратегия за Приоритетна област 8 „Подпомагане на конкурентоспособността на предприятията, включително развитието на клъстери“ и Ръководна група на Дунавската стратегия за Приоритетна област 9 „Инвестиции в хора и умения“. Организацията изпълнява различни проекти, финансирани от ЕС чрез програмите Балкани-Средиземно море, Дунав и Интеррег Румъния-България.

Лице за контакт:

Име: Екатерина Йорданова

Длъжност: Експерт Международни програми и проекти

Тел: 00359 82 821472

Уебсайт: http://bsc.smebg.net

Ел.поща:  e.yordanova@smebg.net

Партньор 7 (П7) Аграрен университет – Пловдив – Факултет по растителна защита и агроекология, България

Аграрният университет – Пловдив е създаден през 1945 г. Основните структурни звена са четирите факултета (Факултет по агрономство, Факултет по лозаро-градинарство, Факултет по растителна защита и агроекология, Факултет по икономика), които предлагат обучение за трите образователни степени: бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Важни нови структурни звена на Аграрния университет, свързани с обучението и изследователската дейност, са: Център за дистанционно обучение, Агроекологичен център, Изследователски център с акредитиран лабораторен комплекс, Демонстрационен център за нови технологии в земеделието, Център за интегрирано управление на болестите по растенията, Център за биологични изследвания и др.

Ключови дейности:

Обучение на висококвалифицирани специалисти;  Осигуряване на академична основа за развитие на образованието и научните изследвания в селското стопанство; Провеждане на научноизследователска и развойна дейност и трансфер на иновации в селскостопанската практика, хранително-вкусовата промишленост; Проучвания, проектиране, консултантски услуги, експертиза и сътрудничество с МСП.

Преподавателският процес е свързан с научни изследвания и практика за ефективно използване на ресурсите и осигуряване на безопасна храна и устойчиво развитие.

Образователните и опитни полета заемат площ от 205. Поддържат се 1500 биологични единици с производство на семена и посадъчен материал. В село Брестник е изградена съвременна изследователска и експериментална винарна. За развитие на животновъдните науки с цел обучение и възпроизводство се отглеждат различни породи животни, които непрекъснато се обогатяват.

Човешки ресурси: академичен състав – 212, които включва професори, доценти и асистенти; общ брой академичен, технически и административен персонал – 550.

През 2015 г. Аграрният университет отбеляза своя 70-годишен юбилей в хармония с богатите традиции и човешки потенциал, които са задължителни за бъдещото развитие на съвременното селско стопанство и туризъм. България е страна, която може да допринесе за решаването на глобалните проблеми и предизвикателства на ХХI век в областта на селскостопанската наука и човешкото хранене.

Лице за контакт:

Име: Мариана Петкова

Длъжност: Асистент, Доктор

Катедра Микробиология и екологични биотехнологии

Тел: 00359-32-654270

Ел.поща:  mpetkova@au-plovdiv.bg

Партньор 8 (П8/ Наблюдаващ партньор) Федерация на гръцките хранителни индустрии, Гърция

ФГХИ представлява гръцката хранително-вкусова промишленост на национално, европейско и международно ниво. Тя се състои от фирми за храни и напитки и асоциации в сектора.

Мисията на ФГХИ е да улеснява развитието на благоприятна бизнес среда, която привлича инвестиции. Рамка, в която всички компании за производство на храни и напитки, независимо от техния размер, могат да работят отговорно, за да се справят с нарастващите нужди на потребителите и обществото, като същевременно се конкурират ефективно за устойчив и приобщаващ растеж.

Работата на федерацията се основава на стабилни научни изследвания, добро управление на данните и ефективна комуникация в регулаторния контекст на ЕС, за да се гарантира, че всички въпроси относно политиката в областта на храните и напитките се решават холистично. Основните приоритети, защитени от ФГХИ, включват безопасност и качество на храните, хранене и здраве, доверие на потребителите, конкурентоспособност, изследвания и развитие, иновации и устойчивост на околната среда.

ФГХИ работи в тясно сътрудничество със своите членове като активен, ангажиран и отговорен партньор. Тя има за цел да повиши признаването на своята ключова роля за хранителната индустрия чрез насърчаване на нейните културни и социални ценности, както и на нейното богатство, разнообразие и традиции. Чрез комбиниране на наследството на гръцкия хранителен сектор с иновации за бъдещето, ФГХИ и нейните членове се стремят да засилят конкурентното предимство на индустрията за удовлетворяване на нуждите на потребителите, като произвеждат безопасни, достъпни, здравословни и устойчиви продукти. ФГХИ също така желае да засили доверието на потребителите в гръцката хранително-вкусова промишленост за значителния си принос към ежедневния живот на потребителите в Гърция и в чужбина.

Хранително-вкусовата промишленост е сред водещите производствени сектори в Гърция по отношение на оборот, добавена стойност и производителност и осигурява значителен брой работни места. Тя остава стабилен, конкурентен, устойчив и силен сектор, но същевременно отворен за нови предизвикателства и възможности.

Име: Д-р Форини Салта / Dr Fotini Salta/

Длъжност: Технически и научен консултант

Тел: +30 210 6711177

Уебсайт: http://www.sevt.gr

Ел.поща: fotsal@sevt.gr

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved