CULTIVATING INNOVATION
Default news image

За проекта

Проектът по програма „Балкани-Средиземно море“ има за цел да установи транснационални връзки за сътрудничество в сектора на агро-храните между предприятията в областта на хранително-вкусовата промишленост и научноизследователските институции, като същевременно насърчава трансфера на технологии и иновации в областта на храните, за да се улесни повишаването на конкурентоспособността и излизането на чужди пазари на МСП в сектора на агро-храните.

Мисията на FOCUS е да засили капацитета и конкурентоспособността на малките и средни предприятия (МСП), за да осигурят иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари.

Проект FOCUS има за цел да установи транснационални връзки за сътрудничество в сектора на агро-храните между предприятията в областта на хранително-вкусовата промишленост и научноизследователските институции, като същевременно насърчава трансфера на технологии и иновации в областта на храните, за да се улесни повишаването на конкурентоспособността и излизането на чужди пазари на МСП в сектора на агро-храните.

Целта на проект FOCUS е да развие капацитета и конкурентоспособността на МСП, за да се осигурят иновативни, нови и подобрени хранителни продукти за националните, регионални и световни пазари. Това ще бъде постигнато чрез прилагане на широк набор от дейности, стимулиращи сътрудничеството в „Тройната спирала“, водещо до иновации и трансфер на технологии в сектор агро-храни, обмен на опит и анализ на добри практики в тази област. По-конкретно, FOCUS цели:

Създаване на транснационални клъстъри за върхови постижения в сектор агро-храни в региона Балкани – Средиземно море, които ще предлагат консолидиран микс от транснационални дейности: FOCUS клъстърите, които са създадени правилно и работят координирано, с определени общи цели и планове за действие, ще насърчават връзките, сътрудничеството и обмена между доставчици на технологии, фирми от сектора на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, големи предприятия, организации за подпомагане на бизнеса, политици и академични среди, с акцент върху конкурентоспособността на МСП.

  • Подобряване на съществуващите знания и капацитет на МСП от сектор агро-храни и подобряване на компетентностите относно изследвания и иновации, при разработване на пазарно ориентирани решения и продукти: Проектът ще увеличи достъпа на МСП до технологии и проучвания на пазара, консултантска подкрепа, изграждане на капацитет и услуги за въвеждане на нови бизнес модели, нови технологии и предлагане на пазарно ориентирани иновативни продукти в регион Балкани-Средиземно море.
  • Интегриране на интелигентния растеж, ефективността на ресурсите, устойчивото производство и здравословните хранителни продукти в политическата рамка: FOCUS ще демонстрира на политическо ниво, че новите технологии могат да генерират положителни външни ефекти и да помогнат на индустрията да отговори на нормативните изисквания и пазарния натиск.
  • Организиране на дейности за разпространение, които ще популяризират хранителния сектор като този с най-големи възможности за растеж на пазара: Проектът ще оптимизира трансфера на знания и ще поддържа най-широк кръг от изследователи и други заинтересовани страни, които да разпознават най-важните предизвикателства и да насочват изследванията и иновациите към новите пазарни тенденции.

FOCUS – очаквани резултати

Засилване на транснационалните връзки за сътрудничество сред всички участници в четворната спирала (индустрия – академични среди – публични институции – гражданско общество) на хранително-вкусовата промишленост чрез дейността на Балканско-средиземноморски клъстъри за върхови постижения.

Повишаване на рентабилността и растежа на МСП от сектора на агро-храните чрез комбиниране и трансфериране на нови и съществуващи знания в иновативни и конкурентни решения с цел възползване от възможностите за бизнеса и пазарите в региона Балкани-Средиземно море.

Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и достъпа до външни пазари на МСП, подпомагайки ги да идентифицират нови бизнес модели, технологии и иновации чрез иновативни клъстери и подпомагащи услуги.

Повишаване капацитета на ключовите участници в клъстъра.

Пазарен подем и разпространение на иновациите.

Подкрепа за успешна и конкурентна панбалканско-средиземноморска хранително-вкусова промишленост.

Принос към постигане целите на Стратегия Европа 2020 за включващ, интелигентен и устойчив растеж и към постигане целите на регионалните политики и стратегии за интелигентна специализация

Целеви групи

  • МСП от сектор агро храни
  • Стартиращи фирми
  • Университети/ научни институти
  • Организации за подпомагане на бизнеса
  • Гражданско общество

Създатели на политики
Големи фирми

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved