CULTIVATING INNOVATION

Дейности

Дейностите по проекта включват четири основни фази:

(1) Картографиране на екосистемата на агро-храните в държавите-партньори.

(2) Проектиране и експлоатация на иновативни регионални клъстери за агро-храни.

(3) Създаване на ИКТ платформа, включваща набор от ключови инструменти за подкрепа, който ще бъде разработен от 4-те регионални клъстера за селскостопански и хранителни продукти, за да се осигури иновативен микс от услуги за МСП в сектора на агро-храните.

(4) Разработване на четири регионални пътни карти с препоръки в областта на селскостопанската и хранителната политика за стратегиите за RIS3.

Всеки регионален клъстър за агро-храни по проект FOCUS ще предложи комбинация от иновативни подпомагащи услуги за регионални заинтересовани страни, например:

Одит за идентифициране на нуждите на МСП в сектора на агро-храните, който преглежда потенциала на техните нови бизнес идеи от гледна точка на новост за хранително-вкусовата промишленост (нови продукти, процеси, дизайн, услуги, въвеждане на технологии, нови пазарни приложения и др.).

Съдействие при разработването на план за осъществимост на техните иновативни проекти за агро-храни.

Семинари за изграждане на капацитет и модули за обучение.

Работа в мрежа с ключови участници в региона Балкани – Средиземно море.

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and National Funds of the participating countries.

© 2019 Focus Project
All Rights Reserved